SZVJ

Aktualizujeme po ukončení Lockdownu.

 

 

SZVJ v BrATISLAVE

 

Dátum konania: 19.7.2020 (Nedeľa)

Miesto konania: JK Do sedla, Starohájska 29, Bratislava (Areál dostihového závodiska v Petržalke) – Piesková ohradená jazdiareň.

 

Harmonogram:

10:00 - prezentácia účastníkov, organizačné pokyny

následne - praktická skúška

následne - teoretická skúška (test)

následne - vyhodnotenie

Účastnícky poplatok: 35 eur

Uzávierka prihlášok: 17.7.2019

 

Skúšajúci: Rudolf Kalman, Ivan Kurej, Ivan Uhrovčík

 

Kontakt: Andrea Morávková, andrea.marochnicova@hotmail.com, 0917 066 238

 

Uchádzač musí byť na skúšky prihlásený trénerom jazdectva alebo cvičiteľom, ktorý potvrdí absolvovanie základného výcviku uchádzača.

Uchádzač priloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti spolu so súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak uchádzač ku dňu skúšok nedosiahol vek 18 rokov. 

 

Každý kôň zúčastňujúci sa skúšok ZVJ musí mať platný test na infekčnú anémiu, nie starší ako 6 mesiacov. 

SZVJ budú počas COVID – 19 prebiehať podľa vnútorných smerníc a postupov SJF, teda za podmienok dôsledného dodržiavania usmernení Hlavného hygienika SR a Krízového štábu SR a usmernení SJF.

 

Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní ani za vecné škody spôsobené tretím osobám.

 

Podklady na SZVJ nájdete na stránke SJF, www.sjf.sk.